結核フィリピン語

更新日:2021年12月20日

     風景

Pilipino

Ano ba ang Tuberculosis (TB)?

結核とは

Ang TB ay sakit na karaniwang nagre-resulta sa pamamaga ng baga dahil sa paglanghap ng bakterya ng TB.

Kahit na makalanghap kayo ng bakterya ng TB, mapipigilan ng inyong resistensya ang bakterya ng TB kung kayo ay malusog.

Hindi lahat ng tao ay nagkakasakit nito.    咳       胸痛          発熱

Madaling magkasakit nito kapag bumaba ang resistensya ninyo dahil sa patuloy na sobrang pagtrabaho at hindi tamang pamumuhay.

Kapag nagkasakit kayo nito, magkakaroon kayo ng ubo, plema, lagnat, sakit sa dibdib, pagkapagod ng katawan, at pagpawis sa inyong pagtulog.

Ang unang sintomas ay katulad ng sipon, ngunit hindi ito napapagaling kahit na uminom pa kayo ng gamot.

Kung mahigit sa 2 linggo na kayo ay patuloy na may ganitong mga sintomasg, kaagad na magpatingin sa ospital o clinic.

Ayon sa batas ng Japan, ang mga taong may malalang sintomas ay kinakailangang magpa-admit sa ospital at magpagamot.

Maaaring pabalik-balik lang na magpagamot sa osiptal ang mga taong di naman gaanong malala ang sintomas.

Ang TB ay mapanganib na nakakahawang sakit na kung hindi magagamot ay maaaring humantong sa kamatayan, ngunit kung iinom kayo ng gamot ay mapapagaling.

結核は、結核菌を吸い込むことにより、主に肺に炎症が起こる病気です。

結核菌を吸い込んでも健康であれば、免疫の働きによって結核菌を抑え込んでしまいます。

すべての人が発病するわけではありません。

過労や不規則な生活が続いて免疫力が低下したとき発病しやすくなります。

発病すると、せき、たん、発熱、胸痛、体のだるさ、寝汗が見られます。

初めの症状は、かぜと似ていますが、かぜ薬を飲んでも治りません。

こんな症状が2週間以上も続くときは、早めに医療機関を受診しましょう。

症状の重い人は、日本の法律により、入院して治療しなければなりません。

症状が軽い人は、通院で治療できます。

結核は、治療しなければ死亡することもある怖い感染症ですが、薬を飲めば治る病気です。

     

Paraan ng Pagkahawa

感染経路

Kapag nagpatuloy ang TB, kakalat sa hangin ang bakterya ng TB sa ating pag-ubo at pagbahin.

Kapag nalanghap ang bakterya ng TB, mahahawaan pati na ang mga tao sa inyong paligid. (Pagkahawa sa hangin)

結核が進行すると、せきや、くしゃみによって、空気中に結核菌が出てくるようになります。咳感染

その結核菌を吸い込むことにより、まわりの人に感染が広がります。(空気感染)

   

Paggamot ng TB

結核の治療

Tutuunan ng pansin ang pag-inom ng gamot sa pagpapagamot ng TB.

Kapag napag-alamang may TB kayo, alinsunod sa tagubilin ng duktor, uminom kayo ng gamot sa loob ng 6 hanggang 12 buwan.

Sa mga malala ang sintomas, magpa-admit ng humigit kumulang 2 buwan sa ospital.   診察

Ang layunin ng pagpapa-admit ay para mabigyan kayo ng naaangkop na paggamot at para hindi mahawaan ang mga tao sa inyong paligid.

Depende sa kundisyon ng inyong katawan, maaaring tumagal ang inyong pagka-admit sa ospital.

Kapag bumaba na ang bilang ng bakterya ng TB sa inyong katawan, maaari na kayong lumabas ng ospital.

Kahit na nakalabas na kayo ng ospital, magpatuloy pa rin kayong uminom ng gamot sa loob ng 4 na buwan.

Kapag uminom kayo ng gamot araw-araw, maaari kayong pumasok sa trabaho at paaralan.薬

Sa panahong pumapasok kayo sa trabaho at paaralan, sundin lamang ang tagubilin ng duktor.

Sa mga hindi masyadong malala ang sintomas, ang pagpapagamot ay gagawin sa paraan ng pag-inom ng gamot habang pabalik-balik na pumupunta sa ospital.

Aabot ng 6 na buwan ang pag-inom ng gamot.

Habang umiinom kayo ng gamot, walang problema kahit na pumasok kayo sa trabaho at paaralan.

結核と診断されたら、医師の指示どおりに、約6か月から12か月間、薬を飲んでください。

結核の治療は、服薬治療が中心になります。

症状が重い人は、約2カ月間、入院してください。

入院の目的は、適切な治療を受けるためと、まわりの人への感染を防ぐためです。

体の状態によっては、入院期間が長くなることがあります。

体の中の結核菌が少なくなると退院できます。

退院しても、4か月間は薬を飲み続けてください。

毎日服薬していれば、仕事や学校に行くことができます。

仕事や学校に行く時期は医師の指示に従ってください。

症状が軽い人は、通院にて服薬治療を行います。

服薬する期間は6カ月間です。

服薬治療中は、仕事や学校に行っても構いません。

  

Habang umiinom kayo ng gamot, siguraduhing kumain kayo ng pagkaing may wastong nutrisyon at kumuha ng sapat na tulog.

Kapag bigla na lang tinigil ninyo ang pag-inom ng gamot dahil wala na kayong sintomas, maaaring bumalik ang inyong sakit o di kaya mawalan ng bisa ang gamot.

Siguraduhing susundin ninyo ang mga tagubilin ng duktor.

       食事                   睡眠

服薬中は、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠を取ってください。

症状が治まったからといって勝手に薬を止めると、再発したり、薬が効かなくなることがあります。

必ず医師の指示に従ってください。


  

Karaniwang paggamot

一般的な治療

Kung isang gamot lang ang gagamitin sa pagpapagamot ng TB, magkakaroon ng resistensya ang bacteria ng TB laban dito, kaya kinakailangan ng iba’t-ibang klaseng gamot.

Kinakailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan para mapatay ng gamot ang bakterya ng TB.

Maaari ring kailanganing uminom ng gamot ng mahigit 6 anim na buwan.

結核の薬を単独で使うと薬に対して耐性ができてしまうので、複数の薬で治療します。

薬で結核菌を殺すには最低6カ月が必要です。6か月以上服薬しなければならないこともあります。


Pangalan ng gamotPanahon ng pag-inom ng gamot
薬名 服薬期間

INH

   

RFP

   

PZA

 

EB(SM)

     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buwan 


 

Paggamot ng potensyal na bacteria ng TB

潜在性結核感染症の治療

Kung malalamang may panganib na magsimula ang TB, papainumin sila ng gamot para mapigilan ang pagsimula nito.

Hindi pa naman ito simula ng sakit, kaya’t walang panganib na na makakahawa kayo sa ibang tao.

Kapag basta-basta na lang ninyong hihintuin ang pag-inom ng gamot, magkakaroon ng resistensya ang bacteria, at pag nagsimula na ang sakit, hindi na tatalab ang gamot.

Siguraduhing susundin ninyo ang mga tagubilin ng duktor.

結核発病の危険があると診断されたときは、発病を予防する薬を飲んでもらいます。

発病ではないので、他の人に感染させる心配はありません。

勝手に服薬を中止すると、菌に耐性がついて発病したときに薬が効かなくなります。

必ず医師の指示に従ってください。

 

Pangalan ng gamotPanahon ng pag-inom ng gamot
薬名 服薬期間

INH

     
     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buwan 
Pangalan ng gamotPanahon ng pag-inom ng gamot
薬名 服薬期間

RFP

  
     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buwan 
Pangalan ng gamotPanahon ng pag-inom ng gamot
薬名 服薬期間

INH

  

RFP

  
     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buwan 


 

Side effects ng gamot sa TB

結核薬の副作用

Kung may maramdaman kayong parang side effects, sumangguni sa duktor.

副作用と思われる症状がでたら、医師に相談してください。

 

Pangalan ng gamot

Mga pangunahing side effects

薬名

主な副作用

  I N H Sakit sa atay, pamamanhid ng dulo ng daliri, pagkaroon ng pantal, pangangati, pagkawala ng ganang kumain
 指先のしびれ、かゆみ、食欲不振、肝障害、発疹
  R F P Sakit sa atay, Sakit sa tiyan, pagkaroon ng pantal, pangangati
 肝障害、胃腸障害、発疹、かゆみ
 Pupula ang inyong ihi ngunit hindi kailangang mag-alala
 尿が赤くなりますが心配ありません。
  E B Paghina ng paningin, pagkitid ng paningin (tunnel vision), pamamanhid sa hita at paa
 視力の低下、視野狭窄、下肢のしびれ
  P Z A Sakit sa atay, Sakit sa kasu-kasuan (joint pains), mataas na uric acid (Hyperuricemia)
 肝障害、関節痛、高尿酸血症
  S M Pagkahilo, pagdinig ng tunog (ringing sound) sa tainga (Tinnitus), pagkabingi, sakit sa bato
 めまい、耳鳴り、難聴、腎障害
  L V F X Nahihilo, Pagduduwal (nasusuka), hindi makatulog (Insomnia) , pagkaroon ng pantal
 めまい、吐き気、不眠、発疹

Bawal uminom ng alak habang umiinom ng gamot sa TB.

Kapag uminom ng alak, magiging mabigat ang pasanin ng atay dahil nagsabay ang gamot at alak.

Habang umiinom kayo ng gamot, siguraduhing kumain kayo ng pagkaing may wastong nutrisyon at kumuha ng sapat na tulog.

結核の薬を服用している間は、お酒は禁止です。

お酒を飲むと、薬とお酒のため肝臓に大きな負担がかかります。

服薬中は、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠を取ってください。

 
 

Sistema kung saan susuportahan ng pampublikong pondo (public funds) ang gastusin para sa pagpapagamot ng TB

結核医療費の公費負担制度

Ang gastusin para sa pagpapagamot ng TB ay susuportahan ng health insurance at ng bansa ng Japan (pampublikong pondo).

Ang mga ginastos ninyo para sa pagpapagamot at pagkain habang naka-admit kayo sa ospital ay babayaran ng health insurance at bansa ng Japan.

Kung kayo ay pabalik-balik sa ospital, suportado ang 95% ng bayarin sa inyong pagpapagamot.

Maaari ring gamitin ng mga dayuhan at mga taong walang health insurance card ang ganitong serbisyo.

Subalit kayo ang magbabayad ng mga ginastos ninyo bago mapag-alamang kayo pala ay may TB at mga ginastos ninyo sa pagpapagamot ng ibang karamdaman.

結核の治療にかかる費用は、健康保険と日本の国(公費)が負担します。

入院の場合は、入院から退院までの治療にかかる費用と入院中の食費も、健康保険と日本の国が支払います。

通院の場合は、治療にかかる費用の95%を支払います。

外国人や健康保険証を持っていない人も利用できます。

ただし、結核と診断されるまでにかかった費用や、他の病気の治療費はあなたが負担してください。

  

Pag-apply para sa sistema ng pampublikong pondo

公費負担制度の手続き

Para magamit ang sistema ng pampublikong pondo, mag-apply lamang sa health center sa lugar kung saan kayo nakatira.

Kapag magpapa-admit        公費負担申請

Dalhin sa health center ang sumusunod na (1), (2), (3), (4), (5) o di kaya (6).

Magagamit ang pampublikong pondo simula sa araw na kayo ay ma-aadmit.

公費負担制度を利用するには、あなたが住んでいる所の保健所で手続きをしてください。

入院の場合

次の(1)(2)(3)(4)(5)または(6)を、保健所に持ってきてください。

入院した日から公費負担を適用します。

      

Mga bagay na dadalhin sa health center

保健所に持ってくるもの

Lugar kung saan matatanggap

もらう所

(1)

Application para sa pampublikng pondo para sa pagpapagamot ng TB (para sa mga magpapa-admit sa ospital)

結核医療費公費負担申請書(入院用)

Ospital

病院

(2)

Larawan ng X-ray

エックス線写真

Ospital

病院

(3)

Health insurance card

健康保険証

Hindi na kinakailangan para sa mga walang health insurance card.

健康保険証を持っていない方は不要です。

 

(4)

Juminhyo (certificate of residence) ng lahat ng miyembro ng sambahayan

世帯全員の住民票

Kinakailangang nakasulat ang relasyon ng mga miyembro
*続柄が書かれているもの

Shiyakusho (City Hall)

市役所

Kailangang bayaran ang hakkou tesuuryou (issuance fee).

発行手数料がかかります。

(5)

Shiminzei/fuminzei kazei shoumeisho (tax payment certificate) ng lahat ng miyembro ng sambahayan

世帯全員の「市・府民税課税証明書」

 

Hindi na kinakailangan kapag ang edad ay 16 pababa
16歳未満の方の分はいりません

Kapag ang pagka-admit sa ospital ay mula April 1 hanggang June 30, kinakailangan ang shiminzei/fuminzei kazei shoumeisho para sa nakaraang fiscal year
*入院日が4月1日から6月30日までの方は、前年度分の市・府民税課税証明書

Kapag ang pagka-admit sa ospital ay mula July 1 hanggang March 31, kinakailangan ang shiminzei/fuminzei kazei shoumeisho para sa kasalukuyang fiscal year
*入院日が7月1日から3月31日までの方は、今年度分の市・府民税課税証明書

Shiyakusho (City Hall)

市役所

Kailangang bayaran ang hakkou tesuuryou .

発行手数料がかかります。

 

Hindi na kinakailangan ang shiminzei/fuminzei kazei shoumeisho para sa mga tumatanggap ng seikatsu hogo (welfare support).

生活保護を受けている方は、市・府民税課税証明書は不要です。

(6)

Certificate na tumatanggap ng seikatsu hogo

生活保護受給証明書

Welfare Office

福祉事務所

Kailangang dalhin ng mga tumatanggap ng seikatsu hogo ang kanilang certificate na tumatanggap sila nito.

生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書を持ってきてください。

    

Kapag pabalik-balik na magpapagamot sa ospital

通院の場合

Dalhin sa health center ang sumusunod na (1), (2), (3).

Magagamit ang pampublikong pondo simula sa araw na matanggap ang inyong application sa health center.

Mag- apply bago magsimula ang inyong pagpapagamot.         通院

次の(1)(2)(3)を、保健所に持ってきてください。

保健所が申請書を受理した日から公費負担を適用します。

治療を始める前に手続きをしてください。

     

Mga bagay na dadalhin sa health center

保健所に持ってくるもの

Lugar kung saan matatanggap

もらう所 

(1)

Application para sa pampublikong pondo para sa pagpapagamot ng TB (para sa mga pabalik-balik na pupunta sa ospital)

結核医療費公費負担申請書(通院用)

Ospital

病院

(2)

Larawan ng X-ray

エックス線写真

Ospital

病院

(3)

Health insurance card

健康保険証

Hindi na kinakailangan para sa mga walang health insurance card.

健康保険証を持っていない方は不要です。 

    

 Follow-up pagkatapos magpagamot

治療後の経過観察

Kapag uminom ng gamot at namatay na ang bakterya ng TB sa loob ng katawan, matatapos na ang pagpapagamot.

Subalit dahil may mga bihirang pagkakataon na bumabalik ang TB, regyular na magpakuha ng X-ray at magpa-eksamin ng inyong plema sa loob ng 2 taon pagkatapos magpagamot.      エックス線検査

Maaaring magpa-eksamin sa health center.  Hindi na kailangang magbayad.

Kapag papalapit na ang panahon ng pagpapa-eksamin, may ipapadala sa inyong paunawa kung kaya’t pumunta kayo sa health center.

薬を飲んで、体の中の結核菌が死んでしまうと治療は終わりです。

しかし、まれに再発することがありますので、治療が終わってから2年間は、定期的にエックス線検査や、たんの検査を受けてください。

保健所で検査を受けることができます。費用はかかりません。

検査の時期がきたらお知らせしますので、保健所に来てください。

  

Health examination ng inyong pamilya at mga tao sa inyong paligid 

家族や、まわりの人の健康診断

Maaaring nahawaan na ng TB ang inyong pamilya at mga tao sa inyong paligid.

Aalamin ng health center kung ang inyong pamilya at mga tao sa inyong paligid ay nahawaan na o hindi pa.

Maaaring magpa-eksamin ng dugo (blood test) at magpakuha ng X-ray sa health center.

       血液検査                                          健診

Kung malalamang may panganib na magsimula ang TB, papainumin sila ng gamot para mapigilan ang pagsimula nito.

Kapag maagang napag-alamang mayroong TB, hindi gaanong lalala ang mga sintomas nito.

家族や、まわりの人に結核が広がっているかもしれません。

保健所は、あなたの家族や、まわりの人が感染していないか調べます。

保健所で血液検査やエックス線検査を受けてもらいます。

結核発病の危険があると診断されたときは、発病を予防する薬を飲んでもらいます。

結核を早く見つけると、症状が軽くすみます。

   

Iba pa

その他

Ang health center ay pasilidad na nangangalaga sa kalusugan ng mga residente.

Tungkulin ng health center na maiwasan ng mga residente ang magkasakit, at panatilihing malinis ang mga pagkain at kapaligiran. 

Ang nars sa health center ay maikipagtulungan sa mga duktor at nars sa ospital, at susuportahan ang inyong mabilis na paggaling.

Kung mayroon man kayong problema o bagay na pinag-aalalahan, sumangguni lamang sa health center.

Kung lilipat kayo ng tirahan o uuwi na sa inyong bansa, ipag-paalam ito sa health center.   保健所

保健所は、地域の住民の健康を守る施設です。

病気の予防や、食品や環境の衛生管理の仕事をしています。

保健所の保健師さんは、病院の医師や看護師と協力して、あなたが早く良くなるように支えてくれます。

困ったことや心配なことがあったら相談しましょう。

住所が変わるときや帰国するときは、必ず保健所に連絡してください。

   

あなたを たんとう する ほけんしょ や ほけんせんたー
あなたを 担当 する 保健所 や 保健センター

でんわばんごう
電話番号

あなたが すんでいる ところ
あなたが 住んでいる 所

いけだほけんしょ
池田保健所

VN ID NP CN PH EN

072-751-2990

いけだし・みのおし・のせちょう・とよのちょう
池田市・箕面市・能勢町・豊能町

いばらぎほけんしょ
茨木保健所

VN ID NP CN PH EN

072-624-4668

いばらぎし ・せっつし・しまもとちょう
茨木市・摂津市・島本町

もりぐちほけんしょ
守口保健所

VN ID NP CN PH EN

06-6993-3131

もりぐちし・かどまし
守口市・門真市

しじょうなわてほけんしょ
四條畷保健所

VN ID NP CN PH EN

072-878-1021

しじょうなわてし・だいとうし・かたのし
四條畷市・大東市・交野市

ふじいでらほけんしょ
藤井寺保健所

VN ID NP CN PH EN

072-955-4181

ふじいでらし・まつばらし・はびきのし・かしわらし
藤井寺市・松原市・羽曳野市・柏原市

とんだばやしほけんしょ
富田林保健所

VN ID NP CN PH EN

0721-23-2681

とんだばやしし・おおさかさやまし・かわちながのし・かなんちょう・たいしちょう・ちはやあかさかむら
富田林市・大阪狭山市・河内長野市・河南町・太子町・千早赤阪村

いずみほけんしょ
和泉保健所

VN ID NP CN PH EN

0725-41-1342

いずみし・たかいしし・いずみおおつし・ただおかちょう
和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町

きしわだほけんしょ
岸和田保健所

VN ID NP CN PH EN

072-422-5681

きしわだし・かいづかし
岸和田市・貝塚市

いずみさのほけんしょ
泉佐野保健所

VN ID NP CN PH EN

072-462-7703

いずみさのし・せんなんし・はんなんし・くまとりちょう・みさきちょう・たじりちょう
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・田尻町

おおさかしほけんしょ
大阪市保健所

Please select your language

06-6647-0946

きたくほけんふくしせんたー
北区保健福祉センター

06-6313-9882

おおさかしきたく
大阪市北区

みやこじまくほけんふくしせんたー
都島区保健福祉センター

06-6882-9882

おおさかしみやこじまく
大阪市都島区

ふくしまくほけんふくしせんたー
福島区保健福祉センター

06-6464-9882

おおさかしふくしまく
大阪市福島区

このはなくほけんふくしせんたー
此花区保健福祉センター

06-6466-9882

おおさかしこのはなく
大阪市此花区

ちゅうおうくほけんふくしせんたー
中央区保健福祉センター

06-6267-9882

おおさかしちゅうおうく
大阪市中央区

にしくほけんふくしせんたー
西区保健福祉センター

06-6532-9882

おおさかしにしく
大阪市西区

みなとくほけんふくしせんたー
港区保健福祉センター

06-6576-9882

おおさかしみなとく
大阪市港区

たいしょうくほけんふくしせんたー
大正区保健福祉センター

06-4394-9882

おおさかしたいしょうく
大阪市大正区

てんのうじくほけんふくしせんたー
天王寺区保健福祉センター

06-6774-9882

おおさかしてんのうじく
大阪市天王寺区

なにわくほけんふくしせんたー
浪速区保健福祉センター

06-6647-9882

おおさかしなにわく
大阪市浪速区

にしよどがわくほけんふくしせんたー
西淀川区保健福祉センター

06-6478-9882

おおさかしにしよどがわく
大阪市西淀川区

よどがわくほけんふくしせんたー
淀川区保健福祉センター

06-6308-9882

おおさかしよどがわく
大阪市淀川区

ひがしよどがわくほけんふくしせんたー
東淀川区保健福祉センター

06-4809-9882

おおさかしひがしよどがわく
大阪市東淀川区

ひがしなりくほけんふくしせんたー
東成区保健福祉センター

06-6977-9882

おおさかしひがしなりく
大阪市東成区

いくのくほけんふくしせんたー
生野区保健福祉センター

06-6715-9882

おおさかしいくのく
大阪市生野区

あさひくほけんふくしせんたー
旭区保健福祉センター

06-6957-9882

おおさかしあさひく
大阪市旭区

じょうとうくほけんふくしせんたー
城東区保健福祉センター

06-6930-9882

おおさかしじょうとうく
大阪市城東区

つるみくほけんふくしせんたー
鶴見区保健福祉センター

06-6915-9882

おおさかしつるみく
大阪市鶴見区

あべのくほけんふくしせんたー
阿倍野区保健福祉センター

06-6622-9882

おおさかしあべのく
大阪市阿倍野区

すみのえくほけんふくしせんたー
住之江区保健福祉センター

06-6682-9882

おおさかしすみのえく
大阪市住之江区

すみよしくほけんふくしせんたー
住吉区保健福祉センター

06-6694-9882

おおさかしすみよしく
大阪市住吉区

ひがしすみよしくほけんふくしせんたー
東住吉区保健福祉センター

06-4399-9882

おおさかしひがしすみよしく
大阪市東住吉区

ひらのくほけんふくしせんたー
平野区保健福祉センター

06-4302-9882

おおさかしひらのく
大阪市平野区

にしなりくほけんふくしせんたー
西成区保健福祉センター

06-6659-9882

おおさかしにしなりく
大阪市西成区

さかいしほけんしょ
堺市保健所

072-222-9933

さかいし
堺市

たかつきしほけんしょ
高槻市保健所

072-661-9332

たかつきし
高槻市

ひがしおおさかしほけんしょ
東大阪市保健所

072-970-5820

ひがしおおさかし
東大阪市

とよなかしほけんしょ
豊中市保健所

06-6152-7316

とよなかし
豊中市

ひらかたしほけんしょ
枚方市保健所

072-807-7625

ひらかたし
枚方市

やおしほけんしょ
八尾市保健所

072-994-6644

やおし
八尾市

ねやがわしほけんしょ
寝屋川市保健所

072-829-7773

ねやがわし
寝屋川市

すいたしほけんしょ
吹田市保健所

06-6339-2227

すいたし
吹田市

あいているひは、げつようび から きんようび です。(しゅくじつ や ねんまつねんし はしまっています)
開いている日は、月曜日 から 金曜日 です。(祝日 や 年末年始 は閉まっています)

あいている じかん は、ごぜん9じ から ごご5じ15ふんまで。(ほけんしょに よって すこし ちがいます)
開いている 時間 は、午前9時 から 午後5時15分まで。(保健所 によって 少し 違います)

     

          

Mga karaniwang katanungan

よくある質問

Tanong: Bakit kailangang tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot sa loob ng 6 na buwan?

質問:なぜ6カ月間も薬を飲み続けなければならないのですか  服薬

Sagot: Dahil tatagal ng mahabang pahanon bago mamatay ang lahat ng bakterya ng TB.

Kinakailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan para mapatay ng gamot ang bakterya ng TB.

Maaari ring kailanganing uminom ng gamot ng mahigit 6 anim na buwan.

Kapag nagsimulang uminom ng gamot, mapapabuti ang mga sintomas ngunit mananatiling buhay pa rin ang bakterya ng TB.

Kapag bigla na lang tinigil ninyo ang pag-inom ng gamot dahil akala ninyo ay gumaling na kayo, mas lalala pa ang sakit, at magkakaroon ng resistensya ang bakterya at mawawalan na ng bisa ang gamot.

答:すべての結核菌が死ぬまでには長い時間がかかるためです。

薬で結核菌を殺すには最低6カ月が必要です。

6か月以上服薬しなければならないこともあります。

薬を飲み始めると、症状は改善されてきますが結核菌は生きています。

治ったと思って勝手に服薬を中止すると、再び悪くなったり、菌に耐性がついて薬が効かなくなります。

     

Tanong: Ligtas ba ang gamot sa TB?

質問:結核の薬は安全ですか

説明

Sagot: Maaaring may mga epekto tulad ng pagsama ng atay.

Pakinggang mabuti ang paliwanag ng duktor.

答:肝臓が悪くなるなどの副作用を起こすことがあります。

医師の説明をよく聞いてください。

    

Tanong: Habang nagpapagamot sa TB, maaari bang pumasok sa paaralan at trabaho?

質問:結核の治療中は、学校や仕事に行ってもよいですか

Sagot: Kahit na naka-admit kayo sa ospital, kapag nawala na ang pangamba na

makakahawa kayo sa ibang tao, maaari kayong lumabas na ng ospital.

Kapag nakalabas na kayo ng ospital, maaari na kayong pumasok sa paaralan at

trabaho.

Sundin lamang ang tagubilin ng duktor kung kailan kayo pwedeng pumasok na sa

paaralan at trabaho.

Kapag uminom kayo ng gamot araw-araw, maaari na kayong bumalik sa normal na

pamumuhay.

答:入院しても、まわりの人へうつす心配がなくなれば、退院できます。

退院したら、学校や仕事に行くことができます。

学校や仕事に行く時期は医師の指示に従ってください。

毎日、服薬していれば、普段どおりの生活ができます。

     学校                     職場

     

Mga dokumento tungkol sa tuberculosis

結核に関する文書

  

結核について知ってください 

01 Ph [PDFファイル/4.73MB] 結核について知ってください

   

早くわかれば早く治ります!結核 

02 Ph [PDFファイル/1.42MB] 早くわかれば早く治ります!結核

  

 結核とは!?結核は過去の病気ではありません。

03 Ph [PDFファイル/3.85MB] 結核とは!?結核は過去の病気ではありません。

   

潜在性結核感染症Q&A 

04 Ph [PDFファイル/32.05MB] 潜在性結核感染症の治療Q&A

 
 

Libreta ng gamot (medicine booklet)

服薬手帳

Paggamit ng libreta (booklet)

Bilugan ang araw na uminom kayo ng gamot.

Siguraduhing dala ninyo ang libreta (booklet) tuwing pupunta sa ospital, health center, o health and welfare center.

手帳の使い方

薬を飲んだ日は、〇を付けてください。

病院、保健所、保健福祉センター、薬局に行くときは、必ず手帳を持ってきてください。

05 PH05 Ph2 

05 Ph [Wordファイル/469KB] 服薬手帳(フィリピン語)

※ 服薬手帳は、中綴じ印刷用に設定されています。

印刷するときは、パソコンに保存してからファイルを開き、プリンタの設定を 両面印刷、短辺とじにしてください。

重ねて山折りにすると冊子になります。 


  

              風景   

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 感染症・検査グループ

ここまで本文です。